Regulamin

§1
1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) reguluje warunki świadczenia usług przez sklep internetowy Hanoo Biokominki, dostępny pod adresem internetowym  www.hanoo.eu, prowadzony przez Annę Hanusiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Hanoo Anna Hanusiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 542-291-92-25, REGON: 200802118.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu. Przeglądanie towarów Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
4. Klient może złożyć Zamówienie również osobiście (adres wskazany w §3 Regulaminu), albo telefonicznie (numer telefonu wskazany w §3 Regulaminu) lub drogą mailową (adres mailowy wskazany w §3 Regulaminu) za pomocą Formularza zapytania, podając imię i nazwisko, adres e-mail, model Biokominka oraz treść zapytania i przepisując kod z obrazka.

§2
Określenia występujące w Regulaminie oznaczają:
Konsument – osoba fizyczna, obywatele RP oraz cudzoziemcy, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach działalności Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hanoo Anna Hanusiak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 542-291-92-25, REGON 200802118; pojęcie Sprzedawca oznacza również osobę upoważnioną przez Sprzedawcę do kontaktów z Klientem oraz podejmowania działań mających na przyjęcie i realizację Zamówienia;
Klient – każdy podmiot zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach działalności Sklepu;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która posiada zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę (Anna Hanusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hanoo Anna Hanusiak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 542-291-92-25, REGON: 200802118) pod adresem internetowym www.hanoo.pl oraz www.hanoo.eu;
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta);
Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki świadczenia usług przez sklep internetowy Hanoo Biokominki, dostępny pod adresem internetowym  www.hanoo.eu, prowadzony przez Sprzedawcę (Annę Hanusiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Hanoo Anna Hanusiak);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą;
Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta, w Sklepie, Zamówieniach;
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość modyfikowania danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów oraz ich usuwania;
Produkt – dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu;
Salon – pomieszczenie, w którym Sprzedawca prowadzi sprzedaż bezpośrednią (ul. Hetmańska 36, 15-727 Białystok) oraz działalność biurową.

§3
1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
– adres: ul. Hetmańska 36, 15-727 Białystok;
– adres e-mail: biuro@hanoo.eu;
– numer telefonu: 792 237 748, 793 293 344;
3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00-16.00.
4. Klient może dokonywać zakupów, odbierać Produkty, zwracać Produkty osobiście w Salonie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00-16.00.
Na prośbę Klienta Salon jest otwierany także po godzinie 16:00 oraz w sobotę i niedzielę – po uprzednim uzgodnieniu pod nr telefonu: 792 237 748.
5. Numer rachunków bankowych do dokonywania płatności:
– konto do płatności w PLN:
Bank Millennium: 16 1160 2202 0000 0002 4546 7843.
– konto do płatności w USD:
Bank Millennium Rachunek Biznes USA: 49 1160 2202 0000 0002 8838 9749.

– konto do płatności w EUR:

Bank Millennium Rachunek Biznes EUR: 79 1160 2202 0000 0002 9680 2213.

§4
1. Wymagania techniczne: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies,,
– zainstalowany program FlashPlayer.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§5
1. Ceny wskazane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy.
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu lub telefonicznie w trakcie składania Zamówienia, przed przyjęciem Zamówienia do realizacji.
4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
5. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów w Sklepie oraz zakończenia akcji promocyjnych bez podania przyczyny.

§6
1. Niektóre towary prezentowane w Sklepie są dostępne na specjalne zamówienie Klienta i dlatego nie posiadają zaprezentowanej ceny (cena jest ustalana indywidualnie z Klientem – towary te oznaczone są wyrażeniem „Zapytaj o cenę”.
2. Zdjęcia i wizualizacje towarów przedstawione na stronie  www.hanoo.eu są poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu.

§7
1. Aby założyć Konto w Sklepie, Klient powinien wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko ewentualnie nazwę firmy, adres mailowy, adres zamieszkania ewentualnie adres firmy, numer telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności wybierając opcję „usuń konto” w PANELU KLIENTA, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

§8
1. W celu złożenia Zamówienia za pomocą Konta, należy:
– zalogować się do Sklepu;
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć „dodaj do koszyka”; w ten sposób można dodawać do koszyka kilka Produktów;
– kliknąć „»” – wyświetli się zawartość całego koszyka wraz z wartością wybranych Produktów (wartość nie zawiera ceny dostawy);
– kliknąć „przejdź do podsumowania”;
– wybrać „formę płatności” (zgodnie z §13) oraz „sposób dostawy” (zgodnie z §12) – wyświetli się wartość zamówienia oraz oświadczenie, że „Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu”.
2. Klienta może sprawdzić, po zalogowaniu, status Zamówienia klikając „historię zamówień”.
3. Klienta ma prawo anulować złożone zamówienie klikając „anuluj zamówienie”.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia oraz podanie przez Klienta prawidłowych danych umożliwiających weryfikację złożonego zamówienia. Sprzedawca ma prawo poprosić Klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia przez Klienta w terminie 3-ch dni roboczych może doprowadzić do anulowania Zamówienia.
5. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§9
1. Produkty znajdujące się w Salonie wysyłane są w terminie 24 godzin od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem) lub od momentu zawarcia umowy (w przypadku płatności „za pobraniem”). Dostawa Produktów „na zamówienie” jest realizowana w terminie od 14-tu do 90-ciu dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu, o czym Klient jest informowany drogą telefoniczną lub e-mailową.
2. Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w przypadku dostępności Produktu w Salonie lub u dostawców. Informacja podana w Sklepie (na karcie produktu) o dostępności towaru, ze względu na dynamikę sprzedaży, może nie odzwierciedlać stanu faktycznego. W przypadku braku części Produktów objętych Zamówieniem, Sprzedawca informuje o powyższym Klienta. Klient podejmuje decyzję o dalszej realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie okresu realizacji, anulowanie całości Zamówienia).
3. Po przygotowaniu Produktów przez Sprzedawcę, Produkty są odbierane przez Klienta lub dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskie w terminie od 1-ego do 3-ch dni roboczych.
4. Całkowity termin otrzymania Produktów przez Klienta jest sumą okresu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz dostawy.
5. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Cudzoziemcy zobowiązani są do osobistego odbioru Produktów w Salonie.

§10
1. Klient ma prawo nie odebrania Produktów bez podania przyczyny. W takim przypadku, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta poniesionymi kosztami dostawy oraz zwrotu Produktów.
2. Klient, odbierając Produkty, zobowiązany jest do sprawdzenia ich zgodności z zamówieniem.
3. Po odebraniu Produktów, Klient uzyskuje prawo używania Produktów.

§11
1. Podczas odbioru Produktów, Klient powinien sprawdzić, w obecności doręczyciela, stan przesyłki pod względem ewentualnych uszkodzeń.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń Produktów, Klient powinien sporządzić wraz z doręczycielem protokół reklamacyjny.
3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub gdy taśmy są zerwane, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
4. Sprzedawca odpowiada za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie ewentualne uszkodzenie Produktów w trakcie dostawy.
5. Odpowiedzialność Sprzedawcy określona w ust. 4 zostanie wyłączona, jeśli Klient nie sprawdzi przesyłki przy odbiorze i nie sporządzi z doręczycielem protokołu reklamacyjnego oraz nie powiadomi o powyższym Sprzedawcy.

§12
1. Klient może skorzystać z następujących rodzajów dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
– odbiór osobisty z Salonu,
– dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru oraz dostawy Produktów znajdują się za stronach Sklepu.

§13
1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– osobiście w Salonie,
– przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
– za pobraniem.
– płatność ratalna (sklep hanoo.eu)
2. W przypadku jeśli wartość Zamówienia jest wyższa niż 1.000 zł. oraz jeśli przedmiotem Zamówienia są Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta, Sprzedawca ma prawo żądania zapłaty zadatku w wielkości wyznaczonej przez Sprzedającego.

§14
1. Konsument ma prawo, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu, odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed upływem tego terminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane na adres Salonu lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy albo przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5. Konsument zwróci Produkty do Salonu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
– Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą;
– Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy rzeczy, z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktów; Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta zwracanego Produktu lub otrzymania dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
– Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się to wiązało dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami;
– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;
– Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
– w której przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem Umowy Sprzedaży są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– w której przedmiotem Umowy Sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Produkty w oryginalnym i kompletnym opakowaniu, z kompletną jego zawartością Konsument przesyła na adres Salonu. W przypadku, jeśli oryginalne opakowania ulegną zagubieniu, zdekompletowaniu lub zniszczeniu, zwrot Produktów jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą.
9. Zwrócone Produkty mogą nosić śladów wyjmowania z oryginalnego opakowania, ale nie mogą nosić śladów użytkowania i uszkodzeń mechanicznych – Produkt taki nie podlega zwrotowi.
10. Koszty zwrotu Produktów ponosi Konsument – koszty zwrotu mogą okazać się wysokie, ponieważ są uzależnione od gabarytów zwracanych Produktów.
11. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeśli Produkty są uszkodzone.
12. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeśli dokonał zakupu na indywidualne Zamówienie.

13. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeśli zakupił towar z ekspozycji w obniżonej cenie.

§15
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkty wolne od wad.
3. W przypadku wystąpienia wad Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi – jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia otrzymania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. Klient ma prawo do skorzystania z uprawnienia w okresie 24 miesięcy od doręczenia Produktu. Klient ma obowiązek zgłosić złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Klient powinien wskazać w reklamacji: numer zamówienia, dane Klienta składającego reklamację (łącznie z numerem telefonu), opis wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, żądanie Klienta w związku z wadą towaru (wymiany Produktu na nowy, naprawy Produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna). W tytule maila należy podać słowo „REKLAMACJA”.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji oraz zwrotu Produktu (termin liczony od zdarzenia, które wystąpiło później). Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w w.w. terminie, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację
7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie.
8. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpoznania reklamacji drogą mailową.
9. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty zwrotu Produktów.

§16
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mającego na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy nim a Sprzedawcą;
– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dotyczących zakupów przez Internet za pośrednictwem platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§17
1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów Sklepu zbierane i przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
– w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy;
– w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie,

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (w szczególności: usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej), podmioty upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa – Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich zmieniania, ograniczenia, przetwarzania, usunięcia, przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a nadto wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Okres, przez jaki Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przetwarza danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego, jeśli:
a) Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, okres przetwarzania danych osobowych Klienta trwa do momentu wycofania tej zgody,
b) Administrator przetwarza dane osobowe Klienta z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych osobowych Klienta określają te przepisy,
c) Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do ustania ww. interesu lub do sprzeciwienia się Klienta dalszemu przetwarzaniu (o ile sprzeciw przysługuje).

§18
1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w związku ze: zmianą przepisów prawa, zmianą sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§19
1. Klient składając Zamówienie, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. Klient składając Zamówienie oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Zamówienia, w tym jej dostawy, dokonania zapłaty, wystawienia dowodu zakupu, rozpoznania reklamacji.